Project Noorderbeekdwarsstraat

Resilience lab Noorderbeekdwarsstraat – voor een veerkrachtige straat

4 juli 2022.

Stadmakers bespraken de ervaringen met het Resilience lab Noorderbeekdwarsstraat. Op 27 juni 2022 kwamen zij samen in de moskee aan de Herschelstraat.

Met het lab is de gemeente zes maanden actief aanwezig in de straat. Daar informeren en ondersteunen zij bewoners om de veerkracht van de straat te vergroten. De centrale vraag van de sessie was: welke ervaringen, tips en lessen levert de aanpak in de Noorderbeekdwarsstraat op? En is deze aanpak ook geschikt voor gebruik op andere plekken in de stad (schaalbaar)?

De sessie leverde een aantal tips en aanbevelingen op:

 • Wees als gemeente letterlijk zichtbaar in de straat (het lab is met een keet aanwezig), vooral ook op zaterdag wanneer bewoners niet op hun werk maar thuis zijn. En laat ambtenaren vaker in de buurt werken zodat ze de dagelijkse gang van zaken ter plekke ervaren.
 • Organiseer straatbijeenkomsten en activiteiten in de wijk. Daar komen actieve bewoners vaak op af, en dat is de basis voor een netwerk om actief samen te gaan werken.
 • Zet de vragen van bewoners meer centraal, bijvoorbeeld rondom de vraag wat mensen nodig hebben om de aangelegde geveltuintjes ook te kunnen onderhouden. Mensen hebben veel waardering voor goede informatievoorziening, bijvoorbeeld over isoleren, over beschikbare subsidies (waar kun je die dan aanvragen?), of over voorbeeldprojecten.
  • Breed bekend maken van een experiment als het Resilience lab, is nog wel een uitdaging. Zo wisten een heel geïnteresseerde aanwezige pas heel laat van het lab.
  • Trek daarom je communicatie zo breed mogelijk, van informeren via de website van de gemeente tot gebruik van social media, tot veel mond-op-mond reclame van bewoners en professionals die in de buurt actief zijn.
  • Betrek actieve bewoners, gemeente, politie en bijvoorbeeld het Rode Kruis (die bij veel huishoudens komen) samen op om meer bewoners enthousiast te maken om samen de straat veerkrachtiger te maken.
  • De politie heeft samen met bewoners een eerste aanzet gedaan om het buurtinterventieteam om te dopen tot een buurtinformatieteam, waardoor de stap van de burger naar de politie kleiner is gemaakt en communicatie effectiever.
  • Probeer als actieve betrokkenen ook contacten te leggen met bewoners die zelf niet actief zijn of tijdelijk in de straat wonen, maar bij wie je bijvoorbeeld wel een geveltuin kan doortrekken. Accepteer daarbij dat betrokkenheid soms per woonblok erg kan verschillen, maar laat je daardoor niet tegenhouden.
  • Wees je er als stadmakers en gemeente wel van bewust dat kopers en (sociale en particuliere) huurders verschillende motieven en mogelijkheden hebben om actief te werken aan weerbaarheid. Kopers kunnen als eigenaar zelf beslissingen nemen, sociale verhuurders doen dat binnen hun beleid en planning, en bij particuliere huurders is betrokkenheid heel afwisselend van sterk tot vrijwel niet betrokken. Probeer in al die gevallen erachter te komen wat partijen dan nodig hebben om een stap te zetten.
  • Gebruik ook de ervaring dat mensen soms pas betrokken raken wanneer ze zien dat andere buurtbewoners via de gemeente bijvoorbeeld worden geholpen met een geveltuin. Niet iedereen leest een brief waarin zo’n initiatief wordt aangekondigd, maar wil alsnog wanneer er zichtbaar resultaat komt. Neem dat effect als gemeente bewust mee in je aanpak.
  • Wat betreft betrokkenheid, dit raakt ook aan de opmerking dat de bewoners die op een reeks foto’s van het Resilience lab staan, en daarmee niet representatief zijn voor de gehele bevolking van de wijk. Dit hangt deels samen met de wens van mensen zelf (niet iedereen wil op de foto), deels ook met wie de uitnodiging doet om op de foto te komen (een goede bekende uit de wijk zal eerder een positieve reactie krijgen).Kortom: meer fysieke aanwezigheid op straat, vooral ook in het weekend, optimaal gebruik maken van bestaande (in)formele netwerken van bewoners en andere betrokkenen van de gemeente, politie, zorg en Rode Kruis, onderwijs, verhuurders, naast interventie meer aandacht voor informatie, en informatieverstrekking via zoveel mogelijk kanalen.

Voor verdere informatie: https://www.platformstad.nl/resilience-lab-noorderbeekdwarsstraat-voor-een-veerkrachtig-den-haag/

 

STADmakers: Inspiratiesessie: Samen werken aan een veerkrachtig Den Haag.

Noorderbeekdwarsstraat als voorbeeld voor weerbaarheid en veerkracht.

In de Noorderbeekdwarsstraat gingen bewoners, de politie, een school en de gemeente aan de slag met veerkracht. Op 27 juni vertellen we over de eerste resultaten van dit experiment en bespreken we samen de uitkomsten aan de hand van een aantal vragen. Wat gaat er goed? Wat kan er juist beter? Hoe werken we effectiever samen? En kunnen we dit experiment zien als voorbeeld voor andere projecten in Den Haag?

 

De bijeenkomst start met een korte introductie en een presentatie van de eerste resultaten. Daarna delen inwoners hun ervaringen van het afgelopen halfjaar: wat hebben ze gemerkt van het experiment, wat voor positieve veranderingen merkten ze in hun straat en waar liepen ze tegenaan? Verschillende bewoners van de NoorderbeekdwarsstraatHuib de Jong van politie SegbroekPriscilla Vis van basisschool de Bonte Vlinder, de Chief Resilience Officer en Jesse van Velzen van het Resilience programma gemeente Den Haag delen ervaringen vanuit hun eigen perspectief. Vervolgens stellen de sprekers vragen aan de deelnemers en worden deze samen besproken. We gaan ook in op de vraag: Is de werkwijze in de Noorderbeekdwarsstraat een model voor de hele stad en hoe zorgen we samen voor een veerkrachtig en weerbaar Den Haag? We sluiten de avond af met een borrel.

Veerkrachtige stad achter de duinen.

Veerkracht is het zoveel mogelijk kunnen voorkomen van tegenslagen en, als het toch misgaat, deze tegenslagen overwinnen en er sterker uitkomen. Iedereen draagt hier op zijn eigen manier aan bij. Bewoners zorgen bijvoorbeeld voor een brandblusser in huis, of voor kaarsen als de stroom uitvalt. De gemeente moet zorgen dat de straat niet overstroomt bij hevige regenbuien.

Maar om de grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, stijgende energieprijzen, vereenzaming en digitale ontwikkelingen aan te gaan, moeten we ook goed samenwerken. Dan kunnen we straten en wijken beter inrichten op deze grote uitdagingen én op de wensen van de gebruikers: bewoners, politie, scholen, gemeente en vele andere partijen.

Voor verdere informatie: https://www.platformstad.nl/agenda/inspiratiesessie-samen-werken-aan-een-veerkrachtig-den-haag/

 

 

 

Veerkrachtig en weerbaar

Eigenaar foto: https://resilientthehague.nl/

EEN VEERKRACHTIG EN WEERBAAR DEN HAAG. HOE BEREIK JE DAT?

Steden over de hele wereld hebben te maken met maatschappelijke problemen, zo ook Den Haag. Stijgende energiekosten, het tekort aan woningen, eenzaamheid onder Haagse ouderen, digitale criminaliteit en weersextremen door een veranderend klimaat. Hoe houden we onze stad leefbaar, zodat we op een fijne manier met elkaar kunnen wonen in de mooiste stad achter de duinen?
 

Om een oplossing te bieden, werkt Den Haag aan de veerkracht (weerbaarheid) van de stad. Dit om toekomstige tegenslagen te voorkomen en ons aan te passen als het toch misgaat. Dit doe je door de problemen van de stad als één te zien en bewoners te betrekken bij de oplossingen. Begin 2022 is Gemeente Den Haag een proef gestart om te testen hoe je dit kunt aanpakken, samen met de bewoners en belanghebbenden van de Noorderbeekdwarsstraat in Segbroek. Van straten vergroenen tot beter isoleren, en van digitale weerbaarheid tot sociale verbinding tussen bewoners.

De resultaten van deze proef deelt Den Haag met talloze andere steden zoals New York, Parijs, Kyoto, Jakarta en Rotterdam. Deze steden maken namelijk net zoals Den Haag deel uit van het ‘Resilient Cities Network’.

 

samen in gesprek over stedelijke veerkracht

Eigenaar foto: https://resilientthehague.nl/

SAMEN IN GESPREK OVER STEDELIJKE VEERKRACHT – 3 MAART 2022

Als stad hebben we te maken met veel verschillende en lastige uitdagingen. Denk aan water- en hitteoverlast door een veranderend klimaat, digitale fraude en criminaliteit, stijgende energiekosten en vereenzaming. Al deze uitdagingen vragen erom dat wij als bewoners, maar ook als stad veerkrachtig zijn en tegen een stootje kunnen! Maar hoe doe je dat?
 

Maar hoe doe je dat nou, veerkrachtig worden? En waar begin je dan? Om een antwoord te bieden op deze vragen is het Resilience programma een Streetlab gestart in de Noorderbeekdwarsstraat. Deze straat waarborgt de diversiteit van de stad, met een afgewogen mix van diverse voorzieningen, aandeel koop- en huurwoningen, afkomst en etniciteit van bewoners en diverse achtergronden. Kortom: Den Haag in het klein. In de komende maanden gaan we aan de slag in de straat om de veerkracht en weerbaarheid te vergroten.

Op 3 maart ging wethouder Robert van Asten in gesprek met bewoners van de Noorderbeekdwarsstraat in Segbroek over dit onderwerp. Samen met het Resilience programma en de bewoners van de straat hebben werd er nagedacht over hoe we heel gericht interventies kunnen toepassen die de uitdagingen waar wij als stad mee te maken hebben kunnen tackelen. Daarbij werd er vooral gekeken naar interventies die niet één uitdaging, maar gelijk meerdere uitdagingen tegelijk kan aanpakken.

Het was een interessante avond. En veel interessante ideeën zijn besproken. Als Resilience programma zijn we dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van de bewoners van de Noorderbeekdwarsstraat. Op naar een veerkrachtige en weerbare Noorderbeekdwarsstraat! En op naar een veerkrachtig en weerbaar Den Haag!

 

 

Resilience Den Haag

WAAROM EEN STERKE EN VEERKRACHTIGE STAD?

Op dit moment woont ongeveer 55% van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Dat percentage stijgt nog steeds. Steden groeien niet alleen, maar worden ook steeds afhankelijker van elkaar. De effecten van één gebeurtenis kunnen overal over de wereld gevoeld worden.

De snelle verstedelijking biedt veel voordelen. Steden die goed functioneren bieden werkgelegenheid en andere kansen aan grote groepen mensen. Maar naarmate meer mensen en bedrijven zich in een stad vestigen, worden de mogelijke gevolgen van een (onverwachte) gebeurtenis ook groter. Als hier niet goed op ingespeeld wordt, heeft dat nadelige gevolgen voor de kwaliteit van leven in de stad.

Lid van het Resilient Cities Netwerk
Den Haag vormt hierop geen uitzondering. Een wereld die steeds meer verweven is en steeds sneller verandert brengt nieuwe uitdagingen en grotere bedreigingen met zich mee. Om die het hoofd te kunnen bieden is Den Haag in 2016 lid geworden van het Resilient Cities Network (RCN), initiatief van de Rockefeller Foundation. Dit netwerk helpt steden over de hele wereld om zich voor te bereiden op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw. Het filmpje hiernaast legt haarfijn uit waarom het zo belangrijk is om nu al bezig te zijn met de toekomst.

Veerkracht
RCN definieert stedelijke veerkracht als: ‘Het vermogen van mensen, gemeenschappen, organisaties, bedrijven en systemen binnen een stad om te overleven, zich aan te passen en te groeien, ongeacht de aard en omvang van langdurige spanningen en acute crises (shocks en stresses).’

Resilience Strategie
De Haagse Resilience Strategie is opgeleverd. De Resilience Strategie van Den Haag wordt 6 juni 2019 gepresenteerd die onze stad helpt om de veerkracht van bewoners, gemeenschappen, instellingen en bedrijven en systemen te versterken zodat ze beter bestand zijn tegen toekomstige shocks en stresses. Een veerkrachtige stad is niet alleen voorbereid om shocks en stresses te overleven, maar is ook in staat om daarna te groeien en te floreren. Als we nu investeren in veerkracht en niet wachten tot het noodlot toeslaat , kunnen we zowel in goede als in slechte tijden voordeel halen uit de investeringen. Door bijvoorbeeld te investeren in groen in onze stad verminderen we onze kwetsbaarheid voor hittegolven en hevige regenval én wordt onze lucht gezuiverd en wordt de stad aantrekkelijker, waardoor onze levenskwaliteit er op vooruit gaat.

PRA
Als voorbereiding op de strategie heeft Den Haag in januari 2018 de resultaten gepubliceerd van de voorlopige toets van de veerkracht van Den Haag: de Preliminary Resilience Assesment (PRA).

Onderzoek Zuidwest
In het kader van de ontwikkeling van de strategie heeft de Columbia University uit New York in Den Haag Zuidwest een onderzoek gedaan naar hoe de Leyenburg corridor bij kan dragen aan een sterke en weerbare wijk waar iedereen mee kan doen.

SHOCKS EN STRESSES VOOR DEN HAAG

Den Haag is een stad met ambitie. We hebben doelstellingen die betrekking hebben op de groei van de stad, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid, participatie en het bieden van kansen aan alle inwoners van Den Haag. Ook de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties verwoorden ambities. Bijvoorbeeld om voor 2030 een einde te maken aan armoede, onze planeet te beschermen en welvaart te garanderen voor iedereen. In Den Haag wordt met vertrouwen gewerkt aan deze doelstellingen. We hebben behoorlijk wat geleerd van de wereldwijde economische crisis en we hebben meer wetenschappelijke kennis en technologische hulpmiddelen tot onze beschikking dan ooit tevoren. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we in een tijd leven met risico’s. Om hier veerkrachtig mee om te gaan hebben we in kaart gebracht met welke tegenslagen Den Haag mogelijk te maken krijgt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Om risico’s om te buigen tot kansen voor Den Haag is het niet alleen nodig om risico’s op zichzelf te begrijpen, maar ook de complexe verbanden daartussen.

Shocks
Acute shocks zijn plotselinge gebeurtenissen die een stad direct ontwrichten. Voor Den Haag gelden onder meer de volgende shocks:
Stresses
Chronische stressfactoren kunnen een stad langzaam maar zeker verzwakken. Ondanks hun geleidelijk karakter kunnen stresses wel degelijk tot ontwrichting leiden. Een recent voorbeeld is Kaapstad, Zuid-Afrika: daar kwam de stad bijna zonder drinkwater te zitten door een samenloop van een aantal geleidelijke ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, minder neerslag en onvoldoende toekomstgerichte planning van het lokale bestuur. Voor Den Haag gelden onder meer de volgende stresses:

Veerkrachtige Noorderbeekdwarsstraat!

10 JANUARY 2022

RESILIENCE STREETLAB: EEN VEERKRACHTIGE NOORDERBEEKDWARSSTRAAT

In januari 2022 is de gemeente Den Haag een Resilience Streetlab gestart. Dit gebeurt samen met de bewoners en belanghebbenden van de Noorderbeekdwarsstraat en omwonenden van het Newtonplein en Kamerlingh Onnesplein. Het doel van het Resilience Streetlab is om de veerkracht van de Noorderbeekdwarsstraat en aanliggende pleinen te vergroten. Een veerkrachtige straat kan tegenslagen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen – en als het dan toch misgaat- deze tegenslagen overwinnen en er sterker uitkomen!
 

In januari 2022 is de gemeente Den Haag gestart met een Resilience Streetlab. Tijdens het Resilience Streetlab in de Noorderbeekdwarsstraat werken de gemeente, bewoners en andere partners samen om de veerkracht (Engels: Resilience) van de Noorderbeekdwarsstraat te vergroten. Maar wat betekent de veerkracht in een straat eigenlijk? Veerkracht is het zoveel mogelijk kunnen voorkomen van tegenslagen– en als het toch misgaat deze overwinnen en er sterker uitkomen!

Veel bewoners van Den Haag zijn al met veerkracht bezig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het hebben van een brandblusser in huis voor als er brand uitbreekt;
 • kaarsen voor als de stroom een keer uitvalt;
 • bewoners of ondernemers die een back-up maken van hun computer mocht daar wat mee gebeuren

Maar ook de gemeente speelt een rol: straten moeten veilig zijn en tegen een stootje kunnen. Zo moet een straat tijdens hevige regen niet vol met water komen te staan. Een oplossing om dat te voorkomen is het planten van bomen, bloemen en struiken. Dit zorgt namelijk voor een natuurlijke waterafvoer. Naast waterafvoer zorgen deze ook voor verkoeling tijdens warme zomers.

Hoe vergroot je de veerkracht van een straat?

De veerkracht vergroten kan op allerlei manieren. Maar de beste manier om de veerkracht van een straat, wijk of stad te vergroten, is door het samen het doen. Samen met de gemeente, bewoners, scholen, de politie en brandweer, verhuurders, wooncorporaties, welzijnswerk, etc.  Deze samenwerking gaat gebeuren in de Noorderbeekdwarsstraat. Samen met partners uit de stad kan je op verschillende thema’s de veerkracht verhogen. Denk aan thema’s zoals: veiligheid, klimaat, digitaal, sociaal, etc.

Waarom de Noorderbeekdwarsstraat?

Met bewoners van jong tot oud, ondernemers, koop- en huurhuizen, twee pleinen en een school is de Noorderbeekdwarsstraat een gevarieerde en levendige straat. Daarnaast is er op de hoek met de Weimarstraat een ruimte die gebruikt kan worden voor activiteiten of waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Zo is er een direct een plek waar samengewerkt kan worden of waar workshops gegeven kunnen worden.

Samen aan de slag!

Het Resilience Streetlab gaat in het nieuwe jaar direct van start. In januari zal de gemeente in gesprek gaan met bewoners en ondernemers. Het doel daarvan is om te horen wat bewoners belangrijk vinden, welke risico's er zijn en andere ideeën voor de straat. 

Na de gesprekken zal de gemeente het initiatief nemen om samen met de straat concrete acties te uit te voeren die de veerkracht van bewoners, ondernemers en de straat versterkt. In maart geven we samen het startsein voor een veerkrachtigere Noorderbeekdwarsstraat en zullen de eerste acties plaatsvinden.

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.