Onderwerpen inzake buurt aan gemeente Den Haag e.a.

Aanvraag containertuintje Orac's

Verzonden: donderdag 10 februari 2022 13:41
Aan: fractie GROENLINKS <groenlinks@denhaag.nl>; liesbeth.vantongenren@denhaag.nl <liesbeth.vantongenren@denhaag.nl>; marielle.vavier@denhaag.nl <marielle.vavier@denhaag.nl>; annelou.vanegmond@denhaag.nl <annelou.vanegmond@denhaag.nl>
Onderwerp: FW: Containertuintje Orac's /Project Groen Plein

Beste,
Via CityGard hebben wij reeds twee containertuintjes voor de Orac's nummers 12VO1069 en 12VO1061 aangevraagd. Eerst geprobeerd als een bewoner en nu via onze Stichting Mafuganova Valkenbosch. Mijn naam is Margreet van Hemert en ben al meer dan 20 jaar actief in de wijk ReVa. Volgens mij best wel behoorlijk bekend bij het B & W, de Haagse raad en andere(n). Wij vechten al jarenlang voor het behoud van onze mooie wijk "Valkenbosch". Bekijk ook even onze website: www.mafuganova.nl
 
Wij richten ons tot jullie allen voor een aanvraag van twee containertuintjes. Twee Orac's die staan precies voor het uitzicht van ons jarenlange project groen plein Marconistraat/Fultonstraat. Ook wij hebben behoorlijk veel last van plaatsingen naast de Orac's. Maar door onderlinge samenwerking met omwonenden, houden we het met zijn allen (voor zover mogelijk) het netjes. Het is hard werken en we worden er ook niet voor betaald. We zijn ook vrijwilligers en hebben het over voor ons mooie plein.
 
Ook moet ik even aan jullie vermelden, dat de Stichting Mafuganova Valkenbosch GEEN subsidie aanvraagt en nimmer ontvangt en alles op eigen kosten uitvoert. Dit doen wij uit liefde voor de wijk. Sommige(n) vinden dit vreemd, maar wij zijn hier heel erg trots op en willen laten zien dat het ook anders kan.
 
Wat we naar voren willen brengen, dat als U aan ons en de bewoners twee containertuintjes wil overhandigen en plaatsen bij de desebreffende Orac's, dat dit ontzettend een goed gebaar is naar de betrokken bewoners en Mafuganova! Zie het als een hele grote beloning voor hun harde werken en het schoonhouden bij en rondom de Orac's.
 
Even in het kort betreffende project groen plein Marconistraat/Fultonstraat:
Project Groen Plein: Marconistraat/Fultonstraat – Minder ijzer, Meer groen. Dit Project doen we al geruime tijd. Door de verdichting komen er steeds meer fietsen en scooters erbij. Het is algemeen bekend dat de ruimtes erg schaars worden en zijn in onze woonstraten. We proberen ons groene plein zoveel mogelijk te handhaven en vooral te ontzien van het vele ijzer. Dit is een heel moeilijke opgave.
Ook voor onze buurtkinderen is dit plein een uitkomst. De hoeken zijn als verbrede oren aangebracht met afwerking aan de stoepranden, de welbekende groene Amsterdammertjes (ronde palen). Vanuit de Fultonstraat moet het verkeer afremmen in verband met de verbrede stoepen bij de hoeken. Als extra ter bescherming is er een Slow oranje pop tussen het groen gesitueerd. Vanuit de Fultonstraat is deze pop goed zichtbaar.
 
Bijgaand in bijlage doen we een aantal foto's erbij. U kunt dan de situatie zien van het Groene Plein met de twee Orac's.
Twee Containertuintjes komen hier dan echt super op hun plaats!
 
Het kan ook als voorbeeld gaan dienen in de stad Den Haag voor het schoonhouden van en nabij en rondom de Orac's. Maar het allerbelangrijkste: U beloont ons ontzettend met het plaatsen van de twee containertuintjes. Hier zullen wij met zijn allen super blij mee zijn en ons enthousiasme en vooral de beloning (geen subsidie), maar iets fysieks waar we heel veel aan zullen hebben.
 
Vooral voor de buurtkinderen, omwonenden en de Stichting Mafuganova Valkenbosch, die allen hun uiterste best doen voor het schoonhouden EN het bijhouden van het groen op ons Plein Marconistraat/Fultonstraat.
 
Vele hartelijke en hoopvolle groeten
Team Mafuganova

Ondergronds afvalsorteerstraatje Prof. Kaiserstraat

Aan oracs@denhaag.nl

Ons Kenmerk: MFGNV-V010/2022
Datum: 10 februari 2022.
Onderwerp: ZIENSWIJZE Ondergronds afvalsorteerstraatje Professor Kaiserstraat ter hoogte van huisnummer.55.
 
Geachte Hr./Mw.
Stichting Mafuganova Valkenbosch heeft kennisgenomen van een eventuele realisatie van een ondergronds afvalsorteerstraatje in de Professor Kaiserstraat ter hoogte van huisnummer 55.
Het lijkt ons geen goed idee. Deze locatie ligt vlakbij de hoek Weimarstraat en valt in het deel 3. Zoals U allen weet is dit deel aangewezen door de burgemeester van Zanen als een Prioritair Gebied.
Het lijkt ons niet gepast om in dit deel een ondergronds afvalsorteerstraatje te realiseren. Dit deel heeft het al ontzettend moeilijk en heeft te kampen met veel vuiloverlast. En het geeft helemaal geen voordeel en vooral geen vooruitgang aan de uitstraling van de Weimarstraat.
Daarentegen is vlakbij schuin aan de overkant; hoek Marconistraat/Weimarstraat al twee Orac's gesitueerd. Op nog geen loopafstand tussen 50 en/of 100 meter van de eventuele te realiseren ondergrondse afvalsorteerstraatje Prof. Kaiserstraat. Vaak op de hoek Marconistraat/Weimarstraat veel overlast van vuil naast en of vlakbij de Orac's gedeponeerd. Ook even op te merken: dat deze hoek Marconistraat/Weimarstraat eveneens totaal niet geschikt is voor een ondergronds afvalsorteerstraatje!
Nog ter extra opmerking: de aangrenzende kleine zeer verdichte straten grenzend aan de Weimarstraat zijn totaal ongeschikt voor realisatie ondergrondse afvalsorteerstraatjes. U maakt merendeel van de bewoners er niet blij mee en de enkele beheerders van de al bestaande Orac's hebben het al moeilijk genoeg voor het schoonhouden van de Orac's in hun kleine straatjes.
 
 • De auto parkeerdruk in ons wijkgebied boven de 100% is. Dus voor het plaatsen van 6 ondergrondse containers ten doel voor een ondergrondse afvalsorteerstraatje niet toegepast kan worden.
 • vlakbij de eventuele plaatsing Prof. Kaiserstraat van een ondergrondse afvalsorteerstraatje is al reeds een inzamelvoorziening (containers) (op nog geen 50 en/of 100 meter) afstand aanwezig.
 • Een afvalsorteerstraatje komt het liefst voor op brede lanen, knooppunten, grote schoolpleinen en/of dichtbij supermarkten
 • Rekening houdend met de hoeveelheid vrachtverkeer, die meerdere keren moeten rijden om het vuil op te halen.
 •  In te kleine smalle verdichte straten is dit niet handig. Het geeft meer CO2 uitstoot.
 • Ondergrondse afvalsorteerstraatjes zijn meer te realiseren op brede lanen waar voor het bestemming vrachtverkeer beter bereikbaar zijn en zonder belemmeringen.
 • In ons wijkgebied zijn er weinig locaties om de ondergrondse afvalsorteerstraatjes te realiseren.
 • Ook moeten wij U allen wijzen op het nog niet op orde hebben van het goed aanbieden van afval bij de ondergrondse Orac's in de stad Den Haag. 
 • Den Haag is nog steeds te vuil. 
 • Ondergrondse afvalsorteerstraatjes gaan het niet worden. Mooi idee, maar vaak niet haalbaar.
 
Eventuele andere (nader te onderzoeken) plaatsing(en):
 • Copernicusplein nabij huisnummer 11,
 • Kamerlingh Onnesplein (veel ruimte).
Met vriendelijke groeten,
Stichting Mafuganova Valkenbosch,

Verzoek definitieve instemming verplaatsing/sluiting coffeeshops

Brief van Mafuganova aan Burgemeester (persoonlijk), College B&W, fractievoorzitters en raadsleden met als onderwerp: Verzoek definitieve instemming inzake verplaatsing/sluiting coffeeshops uit (over)concentratie gebied Weimarstraat en omgeving. 

Enkele passage's uit de brief: Het is bij U inmiddels toch wel algemeen bekend dat de Multi-problematiek in het (over)concentratie gebied in de Weimarsatraat en omgeving en de "rol" van de veelvoud aan coffeeshops, daarin ten grondslag ligt. Het is overduidelijk, dat de coffeeshops verspreid moeten worden over de stad. Liefst richting de randen van de wijken en op bedrijfsterreinen.

Wij verwachten nu, na jarenlange vooruitgeschoven aanpak dat nu op korte termijn overgegaan wordt tot daadwerkelijke verplaatsing/sluiting. Indien hierdoor problemen ontstaan in andere wijken, gebieden of districten is dat niet relevant voor onze wijk! Dit behoort tot de verantwoording van het gemeentelijke coffeeshopbeleid!

Tot slot:

Ieder kan redelijkerwijs verwachten, dat als gevolg van de continu gesitueerde (over)concentratie van 8 coffeeshops in Weimarstraat en omgeving het woon- en leefklimaat EN Veiligheid in het betrokken gebied in "ontoelaatbare" mate worden overbelast en zal blijven voortbestaan.

 

Bezwaarschrift inzake Weimarstraat 222

Mafuganova heeft een Bezwaarschrift ingediend inzake omgevingsvergunning Weimarstraat 222 ten behoeve van het omvormen van een mooie winkel tot 6 studio's. Deze parkeervergunning is toegekend omdat de eigenaar van het pand een parkeerarrangement heeft kunnen ritselen op een adres waar geen parkeerboxen aanwezig zijn. Terwijl ook de parkeerdruk in dit gebied hoger is dan 98%. En de druk op de Leefomgeving erg hoog is.

We wachten op de uitslag van de bezwarencommissie. Wij hebben dit pand ondergebracht onder de term: Ondermijning.

Lijst ingekomen stukken Gemeenteraad 16 december 2020.

LIJST INGEKOMEN STUKKEN VAN DE GEMEENTERAAD ten behoeve van de vergadering van 16 december 2020.

nr. 19  Stichting Mafuganova Valkenbosch d.d. 8 december 2020 inzake waarschuwing nieuwe constructie Vastgoed (10058081). Voor kennisgeving aannemen.

 

 

Brieven aan het gemeentebestuur Den Haag

De volledige brieven van Mafuganova met zeer gevoelige informatie worden niet meer gepubliceerd op deze website. Uit veiligheids overwegingen.

Voor eventuele inzage in het archief kunt U een verzoek indienen via ons contacformulier.

Onze brieven die op de gemeenteraads lijst worden gezet. maken we wel bekend op onze website. Zodat de bewoner(s) een beetje overzicht hebben van de behandelde (actuele) onderwerpen in ons zeer verdichte kwetsbare wijk.

Met vriendelijke groeten,

Team van de Stichting Mafuganova Valkenboisch.

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.