Aanpak Doorpak Weimarstraat en omgeving

vele klachten en onrust betreffende het doordrukken van Street art

Dit moet je niet realiseren in een Prioritair Gebied deel 3 Weimarstraat (deel tussen de Beeklaan en Valkenboslaan) Foto eigendom MF.

Onderstaand bericht op pagina Facebook (en andere social media) WijWeimar.

Iedere keer worden door een paar enkeling(en), Street art doorgedrukt. Te realiseren van vreselijke schreeuwende kleuren op de net nieuw aangelegde verkeersplateaus in deel 3 Weimarstraat, deel tussen de Beeklaan - Valkenboslaan.
 
Wij en vele andere professionals zijn overduidelijk geweest dat dit niet kan en vooral niet veilig is. En ook geen verbetering van de Leefomgeving is.
 
De Ondermijning gaat hierdoor niet weg. En de vele louche eigenaren van bepaalde panden gaan ook hierdoor niet weg. Ook de coffeeshops gaan hierdoor niet weg.
 
Deel 3 Weimarstraat is een doorvoer weg. Dagelijks veel verkeer en vooral vrachtwagens. U begrijpt wat er na een bepaalde periode gebeurt. De tekeningen vervagen en gaan er niet uit zien.
 
Wij hebben dit laten uitzoeken en ons werd aangeraden om dit niet in een winkel-woonstraat uit te voeren. Het kost ontzettend veel geld en geeft de straat een erbarmelijke uitstraling.
 
Het is meer gepast op geasfalteerde wegen. Als een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, waar ze met hun kinderen veilig kunnen vertoeven en waar ook geen verkeer aanwezig is.
 
We zijn bezig met de uitstraling van deel 3 Weimarstraat. Om de ooit te proberen de grandeur terug te halen door middel van authentieke gevels te voorschijn laten komen en vooral te werken met antieke kleuren van weleer. Vooral een rustige uitstraling.
 
Zie als voorbeeld: BirdFlower Weimarstraat/Hoek Prof Kaiserstraat 55! Een echte leuke horeca en je kunt er gezellig vertoeven in het zonnetje op hun buiten terras.
 
NB: Weimarstraat deel 3 is aangewezen door de burgemeester als een Prioritair Gebied. En niet als een speelplaats! Zoals jullie allen weten heeft dit deel een overconcentratie coffeeshops. Hierdoor veel aantrekkingskracht door bepaalde bezoekers. Veel verkeersoverlast en gevaarlijke situaties. Vele panden opgekocht door zwart/wit praktijken, teveel kamerverhuur bedrijven, louche horeca enzovoort.
 
Wij verwachten dan ook van het Stadsdeelkantoor een professionele aanpak/doorpak. En geen ondoordachte initiatieven (speeltjes) te gaan situeren in het Prioritair Gebied deel 3 Weimarstraat (deel tussen de Beeklaan - Valkenboslaan.
 
Maar werk meer met plantenbakken met veel kleur (bloemen) en of vaste planten. Laat de verloederde panden overgaan tot renovatie en vooral onderhoud. Aantrekking van aparte ludieke winkels met afgewisseld echte horeca waar wij als wijkbewoners ook eens een leuk terrasje kunnen pakken.
 
Zoals het nu gaat zijn we enkel bezig met kinderrijke spelletjes en deel 3 zakt meer en meer af. Doe toch eens wat aan de buurt. Echte aanpak met tegelijkertijd de doorpak. Maar houd op met afleidings maneuvres.
 
Zie toch de situatie van de Beeklaan! Nog steeds niets en maar doorgaan met het uitgeven van onnoemelijk wijkbudgetten en andere budgetten te besteden aan nutteloze initiatieven in een prioritair gebied.
 
Waar is de regie? Er moet opgetreden worden,zodat wij niet meer afgeleid worden. NB: Het kost bakken met geld en vooral: TIJD en nutteloze energie!
 
Zie hieronder het bericht voor het medetekenen van de petitie.nl Met de uitbeelding (foto) op de verkeers plateaus deel 3 Weimarstraat
 

Buurt Bansky gezocht! Wil je meer kunst in de Weimarstraat? Teken de #petitie voor street art in de straat. https://petities.nl/pet.../geef-kleur-aan-de-weimarstraat... #streetart #streetartist @thehaguestreetart @studiokabowski

 

 

Onrust inzake geruchten auto luwe Weimarstraat deel 3

Belangrijke mededeling!

Er gaan geruchten dat Weimarstraat deel 3 autoluw gaat worden. Dit is niet van toepassing en is onmogelijk! De nog aanwezige ondernemers met auto's, vrachtverkeer en laad en los krijgen hierdoor grote problemen. De Weimarstraat deel 3 is een belangrijke doorvoerweg naar het Centrum toe.

Maar ook dat de omliggende straten zeer grote verkeersdrukte gaan krijgen en het probleem naar deze straten worden getransformeerd.

Wij begrijpen dan ook niet dit voorstel. Mafuganova heeft vanaf het begin hier tegen gestemd.

Wel eventueel de eenrichtingsverkeer te laten onderzoeken in Weimarstraat deel 3 door een professional Verkeersburo.

Maar dit komt doordat Jan en alleman zich hiermede gaan bemoeien via oproepen van de gemeente Den Haag in een buurtApp Hoplr en andere buurt apps. Veel gechill en de een weet het beter dan een ander.

Met als voorbeeld: autoluwe straat met veel horeca, (met de nog steeds aanwezige coffeeshops), parklets (s ,nachts zitten hier zwervers en of dealers of gebruikers), en als laatste: Street art op straat. Leuk hoor, nog meer verpaupering en gespeel van bepaalde bezoekers in deel 3 Weimarstraat.

Wat zijn we dan opgeschoten? Niets. Ondermijning is er nog steeds, dealverkeer in de omliggende straten, nog meer gebrek aan ruimte, enzovoort.

Wordt vervolgd.

 

 

Herinrichtingsplan ter bespreking van Veiligheid

Herinrichtingsplan deel Weimarstraat tussen Valkenboslaan en Beeklaan.

Motie: Aanvullende maatregelen tegen overlast Weimarstraat e.o. met het RISnummer305924. Ter bespreking van het Onderwerp: Veiligheid.

Overwegende dat: • het aangenomen initiatiefvoorstel van D66 ‘Ondermijning onder Ogen’ maatregelen voorstelt om criminele ondermijning met wortel en tak aan te pakken maar dit een zaak van lange adem is; • er vorig jaar een motie is aangenomen in de raad om de overconcentratie van coffeeshops aan te pakken maar ook dit een zaak van lange adem is; • er aanvullende maatregelen nodig zullen zijn om de overlast voor bewoners op korte termijn aan te pakken.

Verzoekt het college: • verkeersmaatregelen aan te scherpen op de Weimarstraat en aanrijdroutes, bijvoorbeeld door het beperken van de snelheid, omdraaien van de rijrichting en eenrichtingsverkeer instellen; • de inzet van handhavers in samenhang met de sluitingstijden van coffeeshops te bezien en waar dit niet meer samenvalt dan wel het werk van de handhavers uit te breiden dan wel de sluitingstijden van coffeeshops in te perken; • medewerking te verlenen aan bereidwillige coffeeshops om te verhuizen, uitplaatsing meer te faciliteren en de mogelijkheden tot tijdelijke sluiting van notoire overlastgevende coffeeshops binnen de APV en vergunningsplicht te bezien; • gevolg te geven aan de plaatsing van de camera ter hoogte van de Noorderbeekdwarsstraat door capaciteit vrij te maken om te kunnen handhaven op criminele handelingen die daar worden vastgelegd.

 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid Weimarstraat

Verkeersveiligheid in de Weimarstraat.

Lagere snelheden dankzij drempels en verkeersplateau’s in de Weimarstraat

De werkzaamheden voor een veiligere Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan zijn klaar. Samen met de bewoners en ondernemers was wethouder Robert van Asten van Mobiliteit vanochtend aanwezig bij de afronding.

Bij de kruisingen van de Weimarstraat zijn verkeersplateau’s en drempels gemaakt als vervanging van tijdelijke maatregelen. Automobilisten worden minder uitgenodigd hard te rijden en het vergroot de verkeersveiligheid.

In de Weimarstraat waren eerder al tijdelijke verkeersmaatregelen genomen, zoals drempels. Na allerlei onderzoeken zijn er definitieve drempels in de weg gemaakt. “Mooi dat we op deze manier het autoverkeer ontmoedigen hard te rijden. Daarmee wordt de Weimarstraat weer een prettige plek om in te wonen, te werken en veel verkeersveiliger”, stelt wethouder Robert van Asten.

Ontwerp voor de toekomst

De volgende stap is om verdere gesprekken te houden met inwoners en ondernemers. Het ultieme doel is tot een ontwerp te komen om voor te leggen aan de gemeenteraad. Gedacht moet dan worden aan eenrichtingsverkeer in de toekomst of versmalling van de straat, zonder dat hiervoor grote ingrepen nodig zijn.

In het gebied Weimarstraat-Beeklaan staat de leefbaarheid en veiligheid ernstig onder druk.

De gemeente pakt dit op een vernieuwende manier aan waarbij de samenwerking met bewoners, ondernemers en professionals centraal staat. De verbeteringen worden niet alleen snel uitgevoerd, maar moeten ook een blijvende oplossing zijn.

Gemeente Den Haag | Stadsdeel Segbroek
19 mrt.

Misstanden bij een van de tien bedrijven in Weimarstraat

Hennepkwekerij, illegaal geld of vergunningsloos: misstanden bij een op de tien bedrijven Weimarstraat

Een op tien ondernemers in de Weimarstraat en Beeklaan heeft zijn zaakjes niet op orde. Dat wordt duidelijk nu de gemeente veel strenger controleert in die buurt om criminaliteit aan te pakken.

Bart Lelieveld 15-12-21, 18:21 AD.nl

Bewoners klagen al langere tijd dat het droevig gesteld is met de Weimarstraat. Er is sprake van overlast en criminaliteit. De afgelopen jaren waren er steekpartijen met dodelijk afloop en een schietpartij op klaarlichte dag. Met name de aanwezigheid van vier coffeeshops in de straat stuit de bewoners tegen de borst, omdat die voor veel overlast zouden zorgen. Het verplaatsen van een of meerdere zaken wil echter nog niet vlotten.

Lange adem

Burgemeester Jan van Zanen zegt de eerste resultaten inmiddels te zien: ‘De strijd tegen ondermijning in onze stad is dus in volle gang. We zijn er nog niet, het is een aanpak van de lange adem, maar de eerste effecten zijn merkbaar’,  schrijft hij aan de gemeenteraad. 

Uit de hardere aanpak blijkt dat bij een op de tien bedrijven sprake is van misstanden of dat er geen vergunning is. Deze ondernemers moeten daarom  stoppen of hun werkzaamheden aanpassen. In negen gevallen werd daadwerkelijk ‘malafide bedrijvigheid’ vastgesteld. Er was bijvoorbeeld sprake van een hennepkwekerij, financieringen door illegaal verkregen geld, illegale exploitatie of andere strafbare feiten door de ondernemer.

Bonafide

De gemeente heeft een transformatiemanager aangesteld die de taak heeft om bonafide ondernemers te vinden, die de vrijgekomen plekken aan de Weimarstraat willen invullen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om winkels die leegkomen te verbouwen tot woningen. Burgemeester Jan van Zanen zegt daarom dat de eerste indruk van de ingevoerde vergunningplicht ‘positief’ is. 

Extra opmerking: Wijkraad Stichting Mafuganova Valkenbosch heeft al jaren geleden aan de bel getrokken bij de lokale EN de Landelijke politiek! Na de steek en schiet incidenten eindelijk acties vanuit de bewoners uit de omgeving.

in de laatste drie jaren zijn er verschillende buurtgroepjes opgericht door de bewoners. En ook zij vechten voor een stukje wijk op hun eigen methode. Zo heeft ieder zijn/haar eigen taak.

Het is inderdaad een lange adem te gaan. Maar de Wijkraad Stichting Mafuganova Valkenbosch blijft vechten voor het behoud van onze wijk. En zullen achter de schermen de politiek blijven aanschrijven betreffende de aanpak met tegelijkertijd de doorpak.

 

 

 

Meer verdeling van deze shops over de stad Den Haag

Waar kunnen de coffeeshops naartoe?

Het wil maar niet lukken om coffeeshops uit het Zeeheldenkwartier en Regentes-Valkenbos te verplaatsen. De druk op de politiek neemt toe om pijnlijke keuzes te maken.

Verwijzing naar een eerder artikel : Den Haag Centraal/11-04-2021 20:34 Jeroen van Raalte.

Een ‘beheersbare branche’, dat is al jaren het doel van het Haagse coffeeshopbeleid. Telde de stad halverwege de jaren negentig nog zo’n 125 coffeeshops, inmiddels zijn dat er nog 36. Maar één kwestie krijgt het stadsbestuur niet opgelost: de overconcentratie van shops in het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat. Die gaat gepaard met overlast, van asociaal rijgedrag tot een unheimisch straatbeeld. Buurtbewoners dringen aan op verplaatsing. In de zuidelijke helft van Den Haag staat geen enkele coffeeshop. Wat moet Regentes-Valkenbos er met acht?

Het akkefietje typeert de listigheid van de zaak. Het stadhuis wil het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat ontlasten, maar waar moeten die coffeeshops dan heen? Het vinden van vervangende locaties blijkt een crime. Zo mag een shop zich niet vestigen in een woonstraat, vlak bij een school, in een kinderrijke buurt, in een winkelcentrum of dicht bij een café of discotheek. Daarmee heeft de raad wel een erg ‘hoge drempel’ opgeworpen, schrijft Van Zanen. Aan de shophouders ligt het niet, verzekert Sanhaji, tevens voorzitter van de Vereniging Haagse Cannabis Shops. “Die zijn bereid om te verhuizen. Met één minder in het Zeeheldenkwartier en twee minder in de Weimarstraat is de druk van de ketel.”

NB: Ondanks vele protesten van buurtbewoners uit ReVa om de overconcentratie coffeeshops op te heffen, blijft het akelig stil in het Haagse Politiek. Heel akelig stil zelfs. Wat is er toch aan de hand? Angst? Chantage? Het niet durven? Of is er wat anders aan de hand? Het niet kunnen verplaatsen?

Vele vragen bij de buurtbewoners. Onze wijk wordt gediscrimineerd! ACHT coffeeshops op een kluitje. Andere wijken in Den Haag totaal GEEN!

Oh omdat ReVa zoveel behoeftigen heeft?! Nee want vele behoeftigen komen vanuit de omstreken naar de Weimarstraat en omgeving.

We zijn totaal niet tegen coffeeshops, maar zoveel op een kluitje is niet gezond.

De politiek moet toch gaan geloven dat het zo niet langer kan. Ook wij willen een gezonde ondernemende woon- en leefklimaat in Weimarstraat en omgeving. Met minder coffeeshops en een eerlijke verdeling van deze shops over de stad Den Haag.

Is dit dan zo moeilijk om te realiseren? Wat is er daadwerkelijk aan de hand? Juridische vastlopers? Of wat anders?

Het is en blijft een zeer vreemde zaak!

 

 

 

Eindelijk aanpak tevens doorpak / Problemen in Weimarstraat e.o.

Onze dank is zeer groot! Stichting Mafuganova Valkenbosch (BO/Wijkraad) dankt alle actieve bewonersgroepen en actievoerende bewoners dat we de lokale politiek wakker hebben kunnen schudden! Eindelijk aanpak met tegelijkertijd doorpak.

We blijven vechten voor een Leefbare EN een veilige wijk!

DEN HAAG - Ondernemers in delen van de Haagse Weimarstraat en de Beeklaan moeten voor 15 februari een vergunning aanvragen bij de gemeente om hun zaak te mogen exploiteren. Hiermee moet ondermijning in de Weimarstraat en de omgeving tegen worden gegaan, zoals hennepkwekerijen in bedrijfsruimten of witwaspraktijken via financiële dienstverleners. Ook denkt de gemeente dat het malafide ondernemers hiermee moeilijk wordt gemaakt.

 

'De leefbaarheid, de openbare orde en veiligheid én ook het ondernemersklimaat staan onder druk in het gebied rond de Weimarstraat', zegt burgemeester Jan van Zanen. 'We nemen stevige maatregelen om het gebied aan te pakken.' Den Haag is de eerste stad in Nederland die dit instrument inzet in een woon- en winkelgebied.

De gemeente zal de aanvragen beoordelen op basis van advies van de politie en een check doen op de eerlijkheid van de aanvrager en financiering van de onderneming. Met een bedrijfsactiviteitenvergunning komt er beter toezicht en meer mogelijkheden voor handhaven bij overtredingen.

Niet zichtbaar

De gemeenteraad heeft, na een initiatiefvoorstel van de D66-raadsfractie, deze aanpak ondersteund. Begin 2019 eiste de politiek al maatregelen tegen de problemen in de straat. De buurt kwam eerder dit jaar in opstand tegen overlast van coffeeshops in de straat. Ondermijning komt volgens de gemeente te veel voor in de omgeving van de Weimarstraat. Voorbeelden zijn hennepkwekerijen in bedrijfsruimten of witwaspraktijken via financiële dienstverleners.

Eindelijk is de kogel door de kerk!

Nieuwsbericht

Aanpak problemen Weimarstraat

Gepubliceerd: 4 november 2020 Laatste wijziging: 4 november 2020

In de Weimarstraat zijn al langere tijd problemen. Het gaat niet goed met de leefbaarheid, openbare orde, veiligheid en het ondernemingsklimaat. Om deze ontwikkeling te stoppen zet de burgemeester een aantal maatregelen in, onder andere een vergunningplicht voor ondernemers.

Met de vergunningplicht voor een deel van de Weimarstraat en de Beeklaan zet de burgemeester een eerstestap tegen ondermijning in dit gebied. Ondermijning houdt in dat de onderwereld gebruikt maakt van diensten van de bovenwereld om criminele activiteiten uit te voeren. De vergunningplicht houdt foute ondernemers tegen. En het helpt om eerlijke ondernemers aan te trekken.

Misdaad voorkomen

Criminelen geven hun geld vaak uit in de bovenwereld. Ook in Den Haag. Criminelen maken niet alleen misbruik van diensten en producten van de overheid, maar ook van ondernemers. Bijvoorbeeld met hennepkwekerijen in bedrijfsruimten, of met witwaspraktijken via financiële dienstverleners, zoals banken en verzekeraars. Dit is niet altijd even zichtbaar; niet voor burgers en ook niet altijd voor de overheid. Uiteindelijk zorgt ondermijning vaak voor een slechter ondernemersklimaat en voor een slechtere sfeer in wijken en buurten. De vergunningplicht voor ondernemers maakt het moeilijker voor criminelen om hun bedrijf te laten voortbestaan. Of om in de toekomst ergens anders een nieuw bedrijf te beginnen.

Vergunningplicht

Bijna 100 ondernemers op het ‘derde deel’ van de Weimarstraat en de Beeklaan moeten vanaf nu een vergunning bij de gemeente aanvragen. Het gaat om ondernemers die normaal gesproken geen vergunning nodig hebben voor hun activiteiten. Denk aan een supermarkt, schoonheidssalon of uitzendbureau. De gemeente beoordeelt hun vergunningaanvragen op een aantal voorwaarden. Ze vraagt advies aan de politie en controleert of de ondernemer een eerlijk bedrijf heeft. En of de geldzaken van de onderneming ook in orde zijn.

Maatregelen

De gemeente doet meer om de leefbaarheid in de Weimarstraat en omgeving te verbeteren. De vergunningplicht voor ondernemers is onderdeel van een groter plan voor dit gebied. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • een speciale app om een vermoeden van ondermijning te melden ('Meld een Vermoeden')
  • extra inzet van gemeente en politie om overlast van en rond coffeeshops aan te pakken
  • maatregelen zoals verkeersdrempels voor meer verkeersveiligheid

Met dit plan werken de gemeente en de buurt, samen aan een veilige, mooie straat voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Informatiebrond: denhaag.nl

 
Zie ook: Bedrijfsactiviteitenvergunning aanvragen

Anonieme Reacties

Anonieme reacties op de uitkomst overleg met gemeente en coffeeshops.

vaak worden de AHOJG-I criteriums overschreden. Maar de politie doet niets waaruit dat blijkt? Meldingen van overlast worden niet geregistreerd Opbouwdossier? Antwoord: wat is dat?

scholen aanwezig, maar niemand doet wat.

Hopelijk doet de nieuwe burgemeester eindelijk zijn echte taak op de uitvoering van artikel 13b Opiumwet

bepaalde coffeeshops hebben teveel voorraad. Bekend bij vele bewoner(s) alleen de politie weet het niet.

Effe zeg! Actievoerende bewoners zijn de baas. Niet die coffeeshops. Mongolen met hun voorgestelde veiligheid. Weg mert die zooi!

Hallo! Die nep ondernemers met jaarlijkse miljoenen zwart geld omzet. Zij verpesten mijn buurt! Opzouten!

Ik klaag steen en been bij de gemeente. Nee hoor, we hebben alles onder controle. Maak dat een ander wijs!

Gemeente....heb ik geen vertrouwen in......allemaal bang en worden misschien gesjanteerd.

Mijn vraag is; wie is er zo op gebrant dat de coffeeshops niet weg mogen of kunne?

Waarom zijn de niet zo fijne coffeeshops in onze wijk gesitueerd?

Ik zie de gemeente juichen tijdens het overleg gemeente/coffeeshops. Hoezo is dat? Hebben ze bonussen bij die klote ondernemers? Ik dacht dat de gemeente voor de omwonenden waren en niet voor die criminele drugs baronnen.

Wie zijn die clowns?

Weer de zoveelste keer zoetende zoetertjes voor de omwonenden. Deze kut ondernemers nemen een loopje met ons. Wij kunnen beter een Team organiseren: Coffeeshops eruit, echter ondernemers erin!

mijn kind is door zo'n coffeeshop om de hoek bijna aan de drugs geraakt. Door stiekeme verkoop aan kinderen.....Gebeurt nog steeds....op de hoeken wachtende minderjarigen op dealers. En niemand weet dat? Kom nou neem een ander in de maling.

Alz ze weg gaan, nou dan haal je mijn brood weg.

I moet er van leven hoor.

Ooit een burgemeester v Aartsen die beweerde: IK heb de Raad niet nodig om de coffeeshops te verspreiden of te verplaatsen. Desnoods sluit ik ze!

In 2019 was bijna de gehele Raad met elkaar eens: coffeeshops moeten weg en verplaats of verspreid worden. Overlastgevende coffeeshops sluiten we.

Wanneer gaan ze hiermee beginnen?!

Heb geen vertrouwen meer in de gemeente. Ze beloven je van alles maar komen geen een belofte na.

Mijn wijk om zeep helpen mety zoveel drugs om me heen.

Gewoon dat de Bovenwereld van het Haags stadhuis verweven zit maar vooral verstrengeld in de Onderwereld genaamd Ondermijning

Ondermijning? Tja hoe zou dat toch komen? Door snel geld te willen verdienen. Koekoek!

Stelletje klootzakken.

een coffeeshop is (gelukkig) gesloten, al minder agressief dealverkeer, minder dealers op de hoeken en bij de coffeeshop. Wat een rust mensen!

Wanneer gaan de andere coffeeshops dicht? Dan krijgen we meer rust in de tent en kunnen we weer veilig naar buiten.

Ja, maar die ronddwalende dealers blijven in afwachtende houding hangen voor mijn deur.

Oh, dat is maar even, als ze merken dat die shops blijvend dicht zijn dan verdwijnen ze vanzelf.

Waarom zo veel moeite doen om ons te overtuigen dat de overlast niet door deze shops komt? 40 jaar lang in onze wijk. Te lang en het is gebleken dat de hoeveelheid bezoekers ontzettend hoog ligt. Onze wijk verdicht en kan de stromingen van bezoekers niet meer verdragen. Gewoon een coffeeshop per district. Willen deze shops/eigenaren niet? Dan kunnen ze kiezen of delen. Maar weg moeten ze!

Deze shops of hoe ze heten maken en breken tegelijkertijd ons mooi wijkje naar een groot drugs handelsgebied. Bedankt gemeente!

Als ik de Staatsloterij win......

Ik ben een hartwerkende normale ondernemer. Maar zie met lede ogen dat de winkel-woonstraat leeg loopt maar vol geraakt met arrogante zwart geldverdieners die mij ook nog eens de les gaan lezen: hoe snel je geld kan verdienen.

Joh, misschien allemaal aan de drugs? Gezellig toch?

Het moet niet gekker worden.

He Mafuganova! Overlast beperkende maatregelen rondom coffeeshops. Gedateerd uit 2012 COT - Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Zo te zien heeft overleg gemeente/coffeeshops deze leidraad gehanteerd. Dit is allang achterhaald en niet effectief genoeg ivm de toegenomen ondermijning in de drugswereld. Wat wil je na zolang gedoogbeleid in de Weimarstraat en omgeving? Te lang laten versloffen en nu weer met de zovele zoethoudertje(s) te komen vanuit de gemeente. Het overleg heb ik goed gelezen en schrik van de toejuiching vanuit de gemeente. Bedankt voor het snel delen maar de ambtenaren van de gemeente moeten zich schamen om met de verouderde overlastbeperkende maatregelen te komen. Hieruit blijkt dat de gemeente niet van plan is om de onderhavige concentratie coffeeshops op te heffen. of niet willens en/of staat kunnen zijn om de shops te verspreiden, verplaasten beter te sluiten. Schande! En ons allen nog langer op te zadelen met deze oneerlijke ondernemers die over de ruggen van verslaafden, behoeftigen, kinderen e.a. een grote mond hebben en stinkend miljonairs zijn. En daaraan werkt de gemeente en overheid aan mee. Slechte zaak!

Respect voor alle initiatiefnemers!

Onze wijk naar de drugs ondergang brengen. Hoe haal je het in je hoofd?

Waardering voor alle actievoerende bewoners en proberen nog meer bewoners samen een vuist te maken. Drugs eruit, Buurt erin.

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst overleg met gemeente

Uitkomst overleg met gemeente

Overleg coffeeshops en gemeente De drugshandel in de Weimarstraat en de gemeente overleggen ondertussen verder over maatregelen die de straat zouden moeten verbeteren. Hier in het kort de tussenresultaten van die besprekingen per medio juli. Deze resultaten zijn ter kennisname gestuurd aan de winkeliersvereniging in de Weimarstraat, aan Mafuganova en Wij Weimar.

Je reactie: Als je wilt reageren, kun je dat doen via info@wijweimar.nl  en/of via het contactformulier; onderaan de pagina  contact van onze website.

NB: wat vinden de actievoerende bewoners het zelf? De boel wordt omgedraaid. Ons Slogan is: Drugs eruit en Buurt erin!

Enkele voorstellen van de "ondernemers"coffeeshophouders.

Metaaldetectiepoort Na overleg met de gemeente zijn de ondernemers bereid om een metaaldetectiepoort aan te schaffen. Er wordt afgesproken dat de ondernemers zich de komende weken verder oriënteren in dit onderwerp en dat bij het volgende overleg in augustus de voortgang wordt besproken.

Sluitingstijden coffeeshops Afgelopen maand werd al een eerdere sluiting op vrijwillige basis overeengekomen. De ondernemers komen nu met het voorstel om, voor de maanden augustus en september, de sluitingstijden nog verder te beperken. Maandag t/m donderdag sluiten om 23:00 uur en vrijdag en zaterdag sluiten om 00:00 uur.
 
De gemeente omarmt dit voorstel, ?! maar wel met de kanttekening dat in september gezamenlijk geëvalueerd wordt voordat de sluitingstijden evt. weer versoepelt worden. De ondernemers gaan hiermee akkoord.
 
Beveiliging (gastheren/-vrouwen)

De ondernemers stellen voor dat elke coffeeshop in de Weimarstraat gebruik gaat maken van eigen beveiliging (dus 1 beveiliger per coffeeshop). De gemeente en de ondernemers komen overeen dat er te allen tijde gecertificeerde beveiligers worden ingezet. De beveiliging zal worden ingezet op alle dagen van opening tot sluiting.

Buurtpreventieteam De ondernemers willen graag in samenspraak met de gemeente, omwonenden en overige ondernemers een buurtpreventieteam oprichten. Directie Veiligheid (gemeente Den Haag) geeft aan dat dit een goed idee is. Na de vakantieperiode wordt er eerst gesproken met het bestaande buurtpreventieteam REVA en overige betrokkenen in de Weimarstraat. Draagvlak in de buurt is hierbij essentieel en dit zal eerst worden onderzocht door de gemeente.
 
NB: wat vinden de actievoerende bewoners het zelf? De boel wordt omgedraaid. Ons Slogan is: Drugs eruit en Buurt erin!
Mail uw reactie naar ons contactformulier; mafuganova@live.nl
 
 

 

Overlastgevende factoren bij teveel coffeeshops op een kluitje

Teveel nadelen ten opzicht van de voordelen.

De bewoners rondom een overconcentratiegebied coffeeshops hebben dagelijks continu overlastgevende factoren: Wildplassen, foutparkeren, te hard rijden, geluidsvoverlast, rondhangende jongeren in afwachting van, afval laten slingeren, bepaalde bezoekers die ronddwalen langs de vele coffeeshops voor hun gebruik en/of handelswaar, agressief gedrag bij mislukte dealings, behoefte aan sterker spul die elders worden gehaald, grimmige sferen in het straatbeeld, winkels blijven leeg, aantrekking van louche Vastgoed e.a.  Minder tast- en zichtbaar, maar zeker zo problematisch is de sluipgang die de georganiseerde misdaad in de richting van de hennepkwekerijen, zwart/wit geld in panden rondom, aantrekking van heeft gemaakt. Deze criminele (drugs) activiteiten en handelingen hebben er toe geleid dat de illegale straathandel is ontstaan. Ook minderjarige(n) meer zijn gaan gebruiken en/of opgeleid worden tot dealers en/of verkenners.

NB: Zolang de lokale politiek de overconcentratie gebied Weimarstraat e.o. coffeeshops blijft handhaven wordt dit deel Weimarstraat nooit meer een normale gezonde woon- en winkelgebied. Ook de Ondermijning die o.a. door het drugsbeleid is ontstaan zou niet verdwijnen eerder vermeerderen. Teveel niet integere ambtenaren zijn verweven door de onderwerled naar de bovenwereld toe.

Dit is de waarheid en daarom stellen wij als vereiste niet blijven steken bij een aanpak maar bij een stevige Doorpak! Anders is het water naar zee dragen!

Drugsgebruik (criminaliteit) (handelingen en activiteiten) in Nederland
Bericht van een hoge politieman.
„Ik maak me echt zorgen waar dit gaat eindigen. Ik denk dat we al bijna te laat zijn. De normen over drugsgebruik gaan we niet zomaar even veranderen. Nederland als infrastructureel Walhalla gaan we ook niet veranderen. We verdienen er bakken met geld mee. De Nederlandse rol in de internationale betaalmarkt is enorm. Ook in die wereld verdienen we heel veel geld. De grote trustsector in Nederland haalt veel geld binnen met witwasconstructies. Dan zit je al heel dicht bij de bovenwereld.” 😥
Informatiebron: NRC nieuws

 

Tweede Kamer vragen inzake situatie Weimarstraat

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden.

Vragen van de leden X en X (beiden van partij X) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden (ingezonden 20 april 2020).
Mededeling van Minister (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 11 mei 2020).

Een aantal vragen gesteld door leden X Tweede Kamer. Betreffende de jarenlange situatie in Weimarstraat en omgeving in de wijk Valkenbosch. De leefbaarheid en Veiligheid staat op het spel. Er moet op een korte termijn grondig ingegrepen worden en deze wijk te ontdoen van de jarenlange overlast. De huidige situatie kan en mag niet gehandhaafd blijven.

 

Aanpak EN doorpak onveilig deel Weimarstraat

Coffeeshops, huisjesmelkers, armetierige winkels: Remkes pakt Haagse Weimarstraat aan

DEN HAAG - Den Haag gaat malafide bedrijven, de grote hoeveelheid coffeeshops en de overlast die ze veroorzaken én het armetierige en eenzijdige winkelaanbod in een deel van de Weimarstraat aanpakken. Dat gebeurt door een nieuwe maatregel: mensen die daar een bedrijf hebben of willen beginnen, moeten daarvoor een vergunning aanvragen bij de burgemeester.

Die beoordeelt op basis van een flink aantal criteria of de zaak wel open mag (blijven). Daarbij wordt onder meer gekeken of door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast, of de leefbaarheid nadelig wordt beïnvloed, of de eigenaar of medewerkers strafbare feiten op hun naam hebben en of de ondernemer of exploitant 'in enig opzicht van slecht levensgedrag is'.

Volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes zou dat een barrière moeten opwerken tegen 'malafide ondernemers', waardoor er juist meer goede bedrijven komen. Ook zouden pandeigenaren meer 'hun verantwoordelijkheid nemen' en hun best gaan doen om huurders te trekken die hun best doen om iets van de straat te maken.

Proeftuin

De Haagse gemeenteraad lijkt de plannen van de burgemeester om van de Weimarstraat een proeftuin te maken voor deze nieuwe maatregel te steunen, zo bleek woensdag tijdens een vergadering. Wel erkende de burgemeester op vragen van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij dat het niet gaat om de hele straat, maar slechts een deel. 'Ik moet inderdaad niet stigmatiseren. Maar in het deel waarover het gaat is wel een groot probleem', aldus Remkes.

Hij was onlangs op werkbezoek geweest in de Weimarstraat en sprak daar met buurtbewoners. Volgens de burgemeester staat de overlast die wordt veroorzaakt door coffeeshops in de buurt 'met stip op nummer 1'. Daarna volgen de horeca en problemen met vastgoed, zoals het splitsen van woningen. Ook is het gevoel van veiligheid te laag. Een groot deel van de gemeenteraad vroeg een jaar geleden al om maatregelen in de straat na een reeks van incidenten.

Criminele netwerken

Uit een onderzoek naar de vermenging van de boven- en onderwereld dat de gemeente heeft laten doen, blijkt dat in Den Haag tientallen criminele netwerken actief zijn in voornamelijk drugs- en mensenhandel. Remkes constateerde ook dat die vermenging een 'steeds groter wordend probleem in Nederland, en dus ook in Den Haag' wordt.

In het rapport worden verschillende plekken genoemd waar verdachte activiteiten plaatsvinden. Een daarvan is de Weimarstraat. Daarom maakt de waarnemend burgemeester hiervan nu een 'focusgebied'. Hier wordt een voor Den Haag compleet nieuw middel ingezet, waarvoor de Algemene plaatselijke verordening (APV) is aangepast. Er komt een 'vergunningsplicht voor bedrijfsmatige activiteiten in voor publiek toegankelijke gebouwen of gebieden', zoals straten of zelfs hele wijken. Zo moet, staat in de nieuwe APV een 'onveilig, niet leefbaar of malafide ondernemingsklimaat beter worden tegengegaan'.

Kantelgebied

In de raad blijkt steun voor juist deze straat. 'Dit is een kantelgebied', aldus fractievoorzitter Dennis Groenewold van D66. 'Het dreigt hier mis te gaan. Met snel ingrijpen, kan het nog goed komen.'

Dat idee wordt gedeeld door veel andere partijen, al zijn er nog wel meer straten waarover de politiek zich zorgen maakt, zoals de Jan Luykenlaan, Wagenstraat en Van Baerlestraat. En sommige partijen vinden ook dat de aandacht niet alleen moet zijn gericht op drugsoverlast, maar op de uitbuiting van arbeidsmigranten en door huisjesmelkers. 'Daar willen we ook aandacht voor', stelde fractieleider Mikal Tseggai van de PvdA.

De dupe

VVD-fractieleider Frans de Graaf toonde zich zeer tevreden met de plannen van de burgemeester. En hij had ook nog een wens. De liberaal vindt dat de gemeente nog meer gebruik moet gaan maken van data-analyses. De Graaf: 'Ondermijning moeten we tegengaan. Ondernemers en bewoners die er gewoon het beste van willen maken zijn daar de dupe van. Wij willen dat ook data en technologie worden ingezet. De gemeente, politie en andere partners hebben vaak veel data over verdachte gevallen. Door die te koppelen kan eerder ondermijning worden opgespoord.'

Zo kan de gemeente bijvoorbeeld organisaties die met zwart geld vastgoed kopen op het spoor komen. Verder kunnen fraudegevallen die door verschillende instanties worden gesignaleerd, met elkaar worden verbonden. 'Dat is van belang omdat meerdere fraudegevallen op een adres wijzen op ondermijnende criminaliteit', vindt De Graaf.

Aarzelingen

Andere partijen in de raad, als GroenLinks, hebben aarzelingen bij deze werkwijze. Ze vinden dat de overheid ook de privacy van burgers moet beschermen. Ook wees fractieleider Arjen Kapteijns van die partij erop dat bij het terugdringen van criminaliteit ‘repressie’ nooit het enige middel mag zijn. Volgens hem – en Remkes deelt dat – moeten ook welzijnsorganisaties, onderwijs en jeugdzorg worden ingezet om te voorkomen dat mensen de fout in gaan.

De burgemeester onderstreepte tijdens het debat dat het hoog tijd wordt om serieus werk te maken van ondermijning. 'We hebben te lang weg gekeken. Terwijl het de democratische rechtsorde ondergraaft.' Wel is het, zegt hij, mede daarom een kwestie van een 'lange adem' en volhouden. En gaat het ook wel even duren voordat burgers echt in de praktijk gaan merken dat hun straat, wijk en stad veiliger wordt.

Proef

Bij de nieuwe aanpak van de Weimarstraat gaat het om een proef. Als die een succes blijkt, kunnen andere straten of gebieden volgen.

LEES OOK: Den Haag gaat vermenging boven- en onderwereld aanpakken

 

 

 

Focusgebied Weimarstraat

Aanpak ondermijnende criminaliteit in Den Haag wordt intensiever

 

Gepubliceerd: 18 december 2019Laatste wijziging: 18 december 2019

De vermenging van boven- en onderwereld is een steeds groter wordend probleem in Nederland. De gemeente Den Haag heeft daarom het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) gevraagd onderzoek te doen om de problematiek rondom georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Den Haag inzichtelijk te maken. Zo kan de Haagse aanpak van ondermijning worden verbeterd en versterkt. Het Ondermijningsbeeld helpt bij het bepalen van de inzet van gemeente, politie en Openbaar Ministerie. Vandaag stuurt waarnemend burgemeester Johan Remkes de resultaten naar de gemeenteraad van Den Haag.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes: De vermenging van boven- en onderwereld is een steeds groter wordend probleem in Nederland, en dus ook in Den Haag. Hoewel de uitkomsten van deze inventarisatie niet helemaal nieuw zijn, legt het heel duidelijk bloot dat er meer nodig is om ondermijnende criminaliteit in deze stad tegen te gaan. Die handschoen pakt deze burgemeester natuurlijk direct op, samen met politie en Openbaar Ministerie. In het nieuwe coalitieakkoord heeft het college al structureel extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning. Wij doen ook een stevig beroep op de Rijksoverheid. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Den Haag.

In Den Haag zijn tientallen criminele netwerken actief in voornamelijk drugs- en mensenhandel. Het geld dat daarmee wordt verdiend wordt witgewassen via investeringen in vastgoed en horeca in de stad. Zo verwerven criminele organisaties zich een machtspositie en dringen zij door tot de bovenwereld. Sommige criminelen gaan zelfs zo ver dat zij op grote schaal frauderen met geld dat bestemd is voor de zorg van kwetsbare inwoners. Die verwevenheid van georganiseerde misdaad met de bovenwereld moet intensiever worden aangepakt. Dit blijkt uit het Haags Ondermijningsbeeld dat is bedoeld om meer (in)zicht te geven in de ondermijning die de stad Den Haag treft. Het draagt bij aan de gerichte inzet van gemeente, politie en Openbaar Ministerie om deze criminaliteit tegen te gaan.

Het onderzoek laat een duidelijke top drie zien van ondermijnende criminele activiteiten in Den Haag: drugscriminaliteit, arbeidsuitbuiting/slecht werkgeverschap en criminele investeringen in vastgoed en horeca voeren de boventoon. Het Ondermijningsbeeld toont aan dat alle inspanningen die tot nu toe worden geleverd om ondermijning tegen te gaan verder moeten worden geïntensiveerd. Daarbij moet integraal de inzet worden vergroot waarbij overheden samen optrekken om ondermijning een halt toe te roepen.

Focusgebied

Uit het Ondermijningsbeeld blijkt dat ondermijning veel voorkomt in bepaalde gebieden van de stad. Zo zijn de Zevensprong, het Kaapseplein en de Weimarstraat al langer punt van aandacht. Dit zijn gebieden waar veiligheid en leefbaarheid onder druk staan. De burgemeester doet aan de raad het voorstel om de Weimarstraat als eerste focusgebied aan te wijzen voor een nog intensievere aanpak.

De burgemeester wil straks een gebied kunnen aanwijzen waar voor ondernemers een vergunningplicht zal gelden. Dit is een nieuwe bestuurlijke maatregel die in de toepassing vraagt om maatwerk: elke individuele vergunningaanvraag moet afzonderlijk worden beoordeeld. Als blijkt dat criminelen achter een aanvraag zitten, wordt deze geweigerd. Dit is een arbeidsintensieve en nieuwe manier van werken. Om die reden wordt deze maatregel bij wijze van proef ingezet in een afgebakend gebied. Er moet goed worden bekeken of deze nieuwe werkwijze helpt om het criminelen moeilijker te maken. Op basis van die lessen kan zo worden besloten de proef verder uit te breiden.

Burgemeester Johan Remkes: We nemen stevige maatregelen. Zo pakken we stap voor stap, straat voor straat, wijk voor wijk de ondermijnende criminaliteit in de stad aan. Dat doen we met bewoners, ondernemers en alle andere lokale partners.

De verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit in de regio Den Haag kunnen we niet alleen als gemeente aanpakken. We moeten integraal de inzet vergroten waarbij overheden samen optrekken om ondermijning een halt toe te roepen.

De brief en het ondermijningsbeeld vindt u op het Raadsinformatiesysteem.

Voor verdere informatie zie: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/aanpak-ondermijnen

 

 

Aanpak ondermijnende criminaliteit Weimarstraat en omgeving

Eindelijk de daadwerkelijke aanpak van Weimarstraat en omgeving!

Den Haag intensiveert de aanpak van ondermijnende criminaliteit

De gemeente Den Haag intensiveert de aanpak van ondermijnende criminaliteit, met name op de Weimarstraat. De veiligheid en leefbaarheid in die straat staat onder druk, blijkt woensdag uit onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in opdracht van de gemeente.

De boven- en onderwereld in de stad raken steeds meer vermengd. Om de Haagse aanpak te versterken, vroeg de gemeente het RIEC de problematiek rondom ondermijnende criminaliteit te onderzoeken. Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft de resultaten woensdag naar de gemeenteraad gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt dat tientallen criminele netwerken in Den Haag actief zijn in vooral de drugs- en mensenhandel, waarbij het verdiende geld wordt witgewassen via vastgoed- en horecaondernemingen. Met name de Weimarstraat, Zevensprong en het Kaapseplein zijn volgens de gemeente punt van aandacht. De burgemeester stelt de raad dan ook voor om de Weimarstraat als eerste focusgebied aan te wijzen.

Voor verdere informatie: NU.nl

Link: www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/den-haag-intensiveert

 

 

In opinieblad De Groene Amsterdammer van 4 september 2019 verscheen een groot artikel over de Weimarstraat van onderzoeksjournalisten David Davidson en Rasit Elibol. Het volledige artikel is in te zien op de website van De Groene Amsterdammer. Met toestemming van beide journalisten bieden wij de lezers van KonkreetNieuws een samenvatting van dit artikel. De Weimarstraat: een typisch Haagse winkelstraat, eind negentiende-eeuws en een van de mooiste van de stad.
Zie voor verdere uitgebreide informatie: https://konkreetnieuws.nl/…/paprikas-en-courgettes-hennep-…/

Buurtwinkel - Wij Weimar

Wijkpand moet van Weimarstraat visitekaartje van Den Haag maken!

Initiatiefgroep ‘Wij Weimar’ heeft een eigen pand gekregen. Dit moet een verzamelplaats van organisaties worden die de wijk leefbaarder en duurzamer maken. Uiteindelijk moet dit ervoor gaan zorgen dat de Weimarstraat meer een visitekaartje voor Den Haag wordt. De locatie is donderdag door burgemeester Pauline Krikke geopend.

De burgemeester was zelf nauw betrokken bij de totstandkoming van het project. Hiervoor is zij in gesprek gegaan met Mafuganova en betrokken bewoners van de Weimarstraat en omgeving, volgens haar waren die erg gemotiveerd om bij te dragen aan de vooruitgang van de wijk. “Wat je ziet is dat betrokken wijkbewoners zorgen dat zo’n buurt weer een uplift krijgt. Daar zijn panden als dit heel belangrijk voor.”

Bewoners, winkeliers en welzijnswerkers zullen er gezamenlijk voor gaan zorgen dat de wijk wordt verbeterd. Zo moeten er meer activiteiten komen die mensen naar de Weimarstraat toetrekken, zodat deze populairder wordt. Penningmeester van ‘Wij Weimar’ Anne van der Kooi denkt dat de komst van het wijkpand ervoor kan zorgen dat de Weimarstraat er flink op vooruit gaat. “Wij gaan ervan uit dat als je alle positieve krachten van de wijk bundelt en die fysiek een plek kunt geven in dit pand, we negatieve zaken als huisjesmelkers of criminaliteit eruit kunnen verdrijven.”

Ria Becker 24.10.2022 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.