We zien nog niets gebeuren!

Aanbesteding nieuws Beeklaan 184

Sloop, renovatie & nieuwbouw Voorzieningencluster Beeklaan Den Haag

Stichting Lucas Onderwijs en gemeente Den Haag willen een overeenkomst aangaan voor de sloop, renovatie en nieuwbouw van het Voorzieningencluster aan de Beeklaan 184 te Den Haag. In mei 2019 is hiervoor een Europese niet-openbare aanbesteding gestart, welke opgevolgd is door een mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze procedure is vroegtijdig beëindigd, aangezien de ontvangen inschrijving is afgewezen. Daarom wordt de opdracht in gewijzigde vorm opnieuw aanbesteed. De belangrijkste wijzigingen zijn:

De uitvoeringsplanning
De tuinmuur van de kerk wordt tijdelijk verwijderd, ter verbetering van de toegankelijkheid van het bouwterrein.

Van het oude schoolgebouw zal het voorhuis inclusief voorgevel behouden en gerenoveerd worden. Twee vleugels aan de achterzijde van het gebouw zullen grotendeels gesloopt worden (ca. 1.500 m2 bvo). Hiervoor in de plaats komt een nieuw bouwdeel. De op de locatie aanwezige losstaande oude gymzaal wordt ook gesloopt (ca. 600 m2 bvo). In totaal betreft het ca. 4.346 m2 bruto vloeroppervlak aan onderwijs-, kinderopvang- en welzijnsvoorzieningen.  Het streven is het contract met de aannemer in januari 2022 te ondertekenen om het gebouw (na een uitvoeringstermijn van 18 maanden) aan het eind van de zomer van 2023 te kunnen opleveren. De omgevingsvergunning is afgegeven en onherroepelijk. De aanvraag van de vergunning voor het tijdelijk verwijderen van de tuinmuur van de kerk is in voorbereiding. Onherroepelijke vergunningen zijn een voorwaarde voor de opdrachtverlening.

De opdracht aan de opdrachtnemer is een gezamenlijke opdracht van de afdeling CvDH van de gemeente Den Haag en het bestuur van Lucas Onderwijs. Beide partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten en zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep voor dit project. Deze stuurgroep zal beslissen over de gunning van de opdracht. De uiteindelijke opdrachtverstrekking zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad en het College van bestuur van Lucas Onderwijs worden
voorgelegd. De afdeling Onderwijshuisvesting van de Dienst OCW heeft de budgetten voor de nieuwbouw van de school vastgesteld en opgenomen in het programma onderwijshuisvesting. Door middel van een uitvoeringsbeschikking moeten zij ook goedkeuring verlenen alvorens de opdracht aan de aannemer gegeven kan worden. Dezelfde afdeling heeft het budget voor de kinderopvangvoorzieningen door de gemeenteraad laten vaststellen. Het benodigde budget is reeds gereserveerd, maar dient nog door de gemeenteraad beschikbaar gesteld te worden. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016. De aanbesteding vindt in twee fasen plaats. In de selectiefase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd de: “Laagste prijs”.

Bron: Tenderned zondag 5 september 2021 

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunningen Beeklaan 184 (Toermalijn) op een rijtje

Beschikking verleend uitgebreid, Beeklaan 184 te Den Haag                               25 jan. 2021 — Beroepsclausule rechtbank Den Haag. Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroepschrift indienen.

Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Beeklaan 184 te Den Haag            Algemene informatie. Het gedeeltelijk slopen van het pand Beeklaan 184. Ons kenmerk: 202106033.

Omgevingsvergunning - Aanvraag vergunningsvrij, Beeklaan 184 Den Haag         Lokale bekendmaking Omgevingsvergunning - Aanvraag vergunningsvrij, Beeklaan 184 te Den Haag van overheidsinstantie 's-Gravenhage.

Sloopmelding ingediend, Beeklaan 184 te Den Haag                                         7 dec. 2021 — Vergunnings type: sloopvergunning. De bekendmaking Meldingen - Sloopmelding ingediend, Beeklaan 184 te Den Haag is gedaan door ..

Omgevingsvergunning Beeklaan 's-Gravenhage - Oozo.nl                                 13 apr. 2021 — Het gedeeltelijk slopen van het pand beeklaan 184. ... Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Beeklaan 184 te Den Haag. Bekendmaking.

Omgevingsvergunning Beeklaan 184 's-Gravenhage ...                                     4 dec. 2018 — De betreffende lokatie ligt in de wijk Valkenboskwartier in de buurt Valkenboskwartier. De betrokken overheidsinstantie is Gemeente Den Haag en ....

NB.: Beeklaan 184 (Toermalijn) Den Haag. Een oneindig Project. Wat is hier aan de hand? Geldproblemen? Ondermijning? Onderhand is er nog steeds niets afgerond op de Beeklaan. Hoe is het mogelijk? Het wordt echt tijd voor daadwerkelijke ingreep. Ministerie van Justitie moet gaan optreden. Onder Bestuursdwang en zonder pardon!

Onze wijk blijft op deze methode afglijden. Of staan de project ontwikkelaars StandBy?!

 

Beeklaan 184 (voorheen Basisschool Toermalijn)

Nr. 22368 GEMEENTEBLAD 25 januari 2021

Omgevingsvergunning - Beschikking verleend uitgebreid, Beeklaan 184 te Den Haag Algemene informatie Het veranderen en vergroten van de school Beeklaan 184 en het kappen van 1 witte paardenkastanje op het achtererf alsmede het herplanten van 1 boom.

Anno januari 2022 het pand staat er nog steeds troosteloos erbij. Ook voor dit pand zijn er bedenkingen! Hoe is het toch mogelijk dat panden op de Beeklaan stagneren. In een Prioritair gebied moet dit niet kunnen. Wie is de verantwoordelijke?
 
De bewoners worden doodmoe ervan. De verpaupering gaat maar door en de miljoenen verdwijnen naar elders?
 

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente 's-Gravenhage


Omgevingsvergunning - Beschikking verleend regulier, Beeklaan 217, 217A, 219, 291A, 219B, 223, 225, 225A, 227, 227A en 229 en Newtonstraat 371, 389, 399 en 401 te Den Haag

Algemene informatie

Het veranderen van de woningen, winkels en bedrijfsruimte Beeklaan 217 tot en met 229 en Newtonstraat 371, 389, 399 en 401 tot 18 woningen?

Opmerking: Weer een ander Vastgoed Bv: Erbeva Beheer of Newtonbeheer Maatschappij. Nog steeds na jarenlange leegstand en erbarmelijke uitstraling zien de bewoners nog niets gebeuren. Wel dat de aanvraag omgevingsvergunning ruim een jaar verlopen is. Eigenlijk moet dan er een nieuwe aanvraag procedure gestart worden.

Maar er gebeurt nog niets!

 

 

Beeklaan 217 t/m 229 - Newtonstraat 371 t/m 401 (voorheen De Zaen)

Tientallen bewoners op straat na megabrand aan Beeklaan / 19 dec 2017.

In een voormalig winkelpand op de hoek van de Beeklaan en de Newtonstraat in Den Haag heeft vannacht een felle brand gewoed. Tientallen woningen moesten worden ontruimd. Zo'n vijftig bewoners zijn tijdelijk in tegenovergelegen horecagelegenheden opgevangen. 

Een stukje geschiedenis

Beeklaan.

De Beeklaan vormt de oostgrens van de buurt en is genoemd naar de Westerbeek die hier vroeger stroomde. De Westerbeek was voor ze gedempt werd de grens tussen twee polders: de Mientpolder en 't Kleine Veentje. Tot 1903 vormde deze beek tevens de grens tussen de gemeentes Den Haag en Loosduinen. Tot in de 18e eeuw waren er in het gebied een paar boerderijen, enkele buitenplaatsen en een herberg te vinden aan wat nu de Beeklaan en de Loosduinseweg is. Vanaf de herberg 'De Vink' vertrokken boten het Westland in en een diligence naar 's-Gravenzande. De herberg stond op de plek waar ooit het café 'Vanouds de Vink' te vinden is, op de hoek van de Loosduinseweg.

Hieronder enkele passage in de loop der jaren de veranderingen betreffende nieuwbouw projecten. Zoals: De Haagse Grandeur is terug en wel op de Nieuwe Beeklaan. Adembenemende nieuwbouw heeft de wijk een nieuw en fris gezicht gegeven.

            Woningen en appartementen Beeklaan, Den Haag / Scala architecten.

Als vervolg op het ontwerp Nieuw Valkenbos is een ontwerp gemaakt voor de Beeklaan. In opdracht van Bouwfonds zijn vijf blokken ontworpen vanaf de hoek aan de Loosduinse kade tot aan de Vinkesteijnstraat. Op de begane grond werden bedrijfsruimtes gerealiseerd, in een witte, doorgaande plint. Daarboven in 3 tot 5 lagen appartementen, totaal 90. In de zijstraten sluiten 14 eengezinswoningen aan op de reeds gerealiseerde nieuwbouw.

In twee blokken is voorzien in groepswonen-door-ouderen, appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen. De overige appartementen variëren in grootte en prijsklasse.  De bedrijfsruimte is flexibel indeelbaar. Op zorgvuldige manier is aangesloten met het repertoire dat is neergezet in de zijstraten. Een hoogte-accent bij de 'zevensprong' van de kruising Loosduinseweg kreeg een herkenbare vormgeving als toren.

De gewenste traditionele openheid van de architectuur stond op gespannen voet met de geluidhinder van het doorgaand verkeer. De erkers werden dan ook voorzien van buitengewoon zware beglazing.

Scala is een architectenbureau dat geleid wordt door Ir. Peter Drijver en Ir. Mieke Bosse. Het bureau werkt met open blik aan woningen, scholen, kindercentra en allerlei andere gebouwen en plannen in stad en dorp. Scala neemt in de eerste plaats stelling voor goed functionerende gebouwen, straten en buurten. Schoonheid en samenhang in een prettige gebouwde omgeving vormen de duurzame basis voor een sterke buurt, dorp of stad. Onze gerealiseerde projecten laten zien wat onze aanpak is en tot welke sterke resultaten dat kan leiden. Het succes van die projecten sterkt ons in onze stellingname voor ontwerpen met oog voor het verleden en vertrouwen in de toekomst.

Een mooi Project!

De Haagse Grandeur, De Nieuwe Beeklaan of De Beeklaan bruist.......

Anno 2021 Wat is er toch aan de hana? De verloedering, verpaupering, vastgoed cowboys, Ondermijning, Zwart/wit was praktijken...verhorecalisering in een rap tempo. 

Terwijl de Haagse Grandeur verder doorgetrokken zou worden tot aan de Weimarstraat met behoud van de school en Kerk.

Voorzieningencluster Beeklaan / Dp6 projecten

LOCATIE
Den Haag
OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag, Den Haag | Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag
 
Al meer dan honderd jaar huisvest het ‘Heilig Hart’ een school voor de buurt, gestart als onderdeel van de katholieke voorzieningen in de volkswijk en gebouwd in samenhang de imposante St. Agneskerk, de pastorie en een klooster. Nog steeds is het ensemble van kerk, pastorie en schoolgebouw herkenbaar en karakteristiek voor de buurt. Aan de straat en zeker bij binnenkomst maakt het gebouw van architect Eduard Cuypers uit 1905 indruk in haar symmetrie, soberheid en hoogte. Een gebouw dat tot de verbeelding spreekt, een gebouw met geschiedenis en karakter. Het nieuwe programma dat wordt gehuisvest in het Voorzieningencluster omvat kindcentrum Toermalijn met peuterspeelzaal, kinderopvang en gymzaal, en een Centrum voor Jeugd & Gezin.

Door het meest karakteristieke historische deel van het bestaande Heilig Hart te verweven met een nieuw gebouwdeel tot een compact gebouw, ontstaat een nieuw, ruimtelijk hart waar ontmoeting, verbinding en samenwerking kunnen ontstaan. In dit nieuwe hart ontmoeten oud en nieuw elkaar, komt rijkelijk daglicht van boven en worden de verbindingen tussen de verschillende partners gelegd.
 

Details

PROGRAMMA
Voorzieningencluster met basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, sport, welzijnswerk en CJG

START PROJECT
2017

OPLEVERING
2021

OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag, Den Haag | Stichting Lucas Onderwijs, Den Haag

ADRES
Beeklaan 184, Den Haag

ADVISEURS
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam | HI-Plus, Rotterdam | Galjema Technisch Adviesbureau, Delft | LBP|Sight, Nieuwegein

OPPERVLAKTE (BVO)
4324 m²
 
ADRES
Beeklaan 184, Den Haag

ADVISEURS
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam | HI-Plus, Rotterdam | Galjema Technisch Adviesbureau, Delft | LBP|Sight, Nieuwegein.
 
Enkele passages vanuit Denhaag.nl betreffende het verdere verloop sloop/wederopbouw project schoolgebouw De Toermalijn.
 

 

Nieuwe reacties

07.11 | 15:34

Heel fijn dat zo een site bestaat

24.10 | 19:33

Deze pagina is erg duidelijk om wat hier gaat in onze wijk.Ik hoop dat veel mensen mensen zich inzetten.